Babyrekening

Indien je graag geld wil sparen voor de toekomst van jouw (nog niet geboren) baby is het mogelijk om daarvoor een babyrekening te openen. Het betreft hier een bijzondere spaarrekening die verschillende banken in België door de jaren heen in hun aanbod hebben opgenomen. Het doel van deze rekening is dus om (al dan niet periodiek) een bepaald bedrag opzij te zetten welke later door jouw kind kan worden gebruikt om diens financiële situatie te versterken.

Ben jij ook geïnteresseerd in het openen van een dergelijke babyrekening? Dan is het alvast zeker een aanrader om even grondig de informatie door te nemen die je hieronder op deze pagina aantreft.

Wat is een babyrekening? 

Er bestaat in de praktijk vaak een klein beetje verwarring over wat een babyrekening nu eigenlijk precies is. Het gaat hierbij hoe dan ook altijd om een soort van spaarrekening die zoals de naam reeds aangeeft wordt afgesloten ten behoeve van je doorgaans nog niet geboren baby. In principe is het zo dat het merendeel van de banken of financiële instellingen die deze rekening aanbieden ze verstrekken vanaf zo’n drie maanden voor de uitgerekende bevalling. Vanaf dat moment kan er dan een éénmalige of een periodieke storting op worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de voorwaarden die gelden bij de bank of financiële instelling van je keuze is het zo dat de babyrekening vervolgens na de geboorte van het kindje automatisch zal worden omgevormd tot een jongerenrekening. Tot aan de geboorte is het in principe zo dat de babyrekening op de naam blijft staan van één of beide ouders. Van zodra het kindje is geboren komt de rekening bij de omzetting naar een jongerenrekening automatisch op naam van het kind te staan. Het is dan ook belangrijk om er rekening mee te houden dat er vanaf dat moment door de ouders niet zomaar meer geld van de rekening kan worden afgehaald. 

Babyrekening of jongerenrekening?

Babyrekening & Jongerenrekening
Babyrekening of jongerenrekening.

In principe zijn de benamingen babyrekening en jongerenrekening gewoon verschillende benamingen voor hetzelfde type spaarrekening. Zoals hierboven reeds uiteengezet zit het verschil hem vooral in het moment waarvan sprake is. Voor de geboorte van het kindje is er dus sprake van een babyrekening terwijl deze na de geboorte verandert in een jongerenrekening. 

Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alleen de voorwaarden, maar ook de rentes kunnen verschillen afhankelijk van de bank of financiële instelling van je keuze. Vooraleer over te gaan tot het openen van een bepaalde babyrekening of jongerenrekening is het dan ook zeker altijd een goed idee om even een grondige vergelijking uit te gaan voeren. 

Loont sparen voor kind met een speciale baby- of jongerenrekening? 

Heel wat mensen die binnenkort ouder worden van een kindje stellen zich de vraag of sparen voor hun kind door middel van een speciale babyrekening of jongerenrekening wel echt loont. Dat kan zeker het geval zijn, maar het exacte rendement waar je op kan rekenen is zoals hierboven reeds werd aangehaald wel steevast afhankelijk van de bank van je keuze. 

Wil je er dus met andere woorden zeker van kunnen zijn dat het vermogen dat je wenst op te bouwen op naam van je kindje zo’n optimaal rendement zal weten op te leveren? Voer dan altijd een grondige vergelijking uit. Hou bij het uitvoeren van zo’n vergelijking evenwel uiteraard niet alleen maar rekening met de kosten, maar ook met de voorwaarden die van toepassing zijn. 

Het openen van een babyrekening of een jongerenrekening zorgt er in het bijzonder voor dat je als ouder jezelf forceert om niet alleen geld voor je kind opzij te zetten, maar er ook niet aan te raken voor bijvoorbeeld het op een zeker ogenblik betalen van onverwachte kosten. Het is immers als ouder niet zomaar mogelijk om gestorte bedragen op naam van je kind terug af te halen. Vaak wordt er ook omwille van deze reden een extra interessante rente aangeboden.

Babyrekening of Jongerenrekening afsluiten

Ga je een babyrekening of een jongerenrekening openen op naam van je kind? Dan zijn er verschillende zaken waar je absoluut zeker aandacht aan zal willen besteden. De belangrijkste aandachtspunten bij het openen van een dergelijke rekening zijn de onderstaande.

1.) Wanneer kan je tussentijds geld opnemen? 

Bedenk jezelf of je over de mogelijkheid wil beschikken om tussentijds geld op te nemen voor je kind of niet. Het doel voor deze geldopnames kan sterk uiteenlopend zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de aanschaf van een fiets, maar ook van een scooter voor je (iets ouder) kind. Sommige banken of financiële instellingen bieden een extra hoge spaarrente aan wanneer de spaargelden op de rekening worden aangehouden tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt. 

2.) Is er sprake van opnamekosten of niet? 

Wil je over de mogelijkheid beschikken om tussentijds geld op te nemen van de babyrekening of de jongerenrekening voor je kind? Controleer dan altijd grondig of er hiervoor bepaalde kosten zijn verschuldigd of niet. Houd er bovendien ook rekening mee dat het uitvoeren van tussentijdse geldopnames ervoor kan zorgen dat de eventuele bonusrente waar je aanspraak op zou kunnen maken komt te vervallen. 

3.) Denk goed na over de flexibiliteit van het spaarbedrag 

In het merendeel van de gevallen is het zo dat je het spaarbedrag dat je gaat inleggen op je babyrekening of jongerenrekening geheel vrij kan bepalen. In bepaalde gevallen (vooral wanneer er een hogere rente wordt aangeboden) is het echter mogelijk dat hier voorwaarden aan verbonden zijn. Het spreekt voor zich dat het zeer belangrijk is om deze voorwaarden grondig onder de loep te nemen. 

4.) Het rentepercentage 

Het rentepercentage dat wordt aangeboden op de babyrekening of jongerenrekening van je keuze kan danig verschillen afhankelijk van de bank waarbij je de rekening wenst te openen. Op voorhand even een grondige vergelijking uitvoeren kan dan ook zeer wenselijk zijn. Hou er bovendien rekening mee dat de rentes bij langlopende babyrekeningen en jongerenrekeningen vaak tussentijds veranderen. Regelmatig een nieuwe vergelijking uitvoeren kan dan ook zeker een goed idee zijn. 

5.) Zijn er nog extra voorwaarden van toepassing?

Is er ook nog sprake van overige voorwaarden bij de babyrekening of jongerenrekening die je wenst te openen of niet? In principe is het standaard zo dat het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar de volledige zeggenschap krijgt over het gespaarde kapitaal op diens rekening. Dit gezegd hebbende worden er door verschillende banken ook speciale baby- of jongerenrekeningen aangeboden waarbij je als ouder volledig zelf de leeftijd kan bepalen. 

Geld van de rekening halen

Eén van de zaken waar je zeker aandachtig voor dient te zijn bij het openen van een babyrekening of een jongerenrekening heeft te maken met het feit dat je als ouder niet zomaar onbeperkt over de mogelijkheid beschikt om geld op te nemen van die rekening. Ze staat immers niet op jouw / jullie naam, maar wel op die van het kind. 

Het afhalen van eerder gestorte bedragen op de rekening op naam van je kind is dan ook uitsluitend mogelijk wanneer het geld wordt gebruikt in het belang van het kind. Je kan er dus met andere woorden voor kiezen om met deze gelden iets aan te kopen voor je kind, maar daarnaast kan je er ook een gedeelte van zijn of haar studies mee betalen, etc. Ook is het mogelijk om het geld over te schrijven naar een andere spaarrekening (op naam van je kind uiteraard) die een hogere opbrengst heeft. 

Is er sprake van een twijfelgeval waarbij de bank met andere woorden het vermoeden heeft dat het geld dat wordt opgenomen niet is bestemd voor het kind of niet zal worden gebruikt in diens belang? Dan zou de bank ervoor kunnen kiezen om verzet aan te tekenen. Hou er bovendien ook rekening mee dat, eenmaal het kind 18 jaar is geworden, het de terugbetaling kan eisen van gelden die de ouders voor zichzelf van zijn of haar bankrekening hebben opgenomen.

Wanneer kan je kind geld afhalen van de jongerenrekening?

Vanaf welke leeftijd beschikt je kind dan precies over de mogelijkheid om geld af te halen van de spaarrekening die op zijn of haar naam werd geopend? Het is belangrijk om te weten dat er wat dit betreft twee verschillende leeftijden gelden waar aandacht aan moet worden besteed. 

In eerste instantie geldt voor jongeren dat ze vanaf de leeftijd van 16 jaar over de mogelijkheid beschikken om geld op te nemen van een (spaar)rekening die op hun naam werd geopend. Wel is het zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat het hierbij slechts mag gaan om beperkte bedragen. Voor ouders is het mogelijk om zich hiertegen te verzetten. Zij kunnen de opname van gelden door hun kind dan ook tegenhouden tot aan de leeftijd van 18 jaar. 

Eenmaal de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt geldt bovenstaande beperking niet langer. Het is vanaf dat ogenblik voor hem of haar dan ook mogelijk om zonder beperkingen (uiteraard wel rekening houdende met de ingestelde limieten van de bank in kwestie) opnames te doen van de geopende jongerenrekening. 

Jongerenbankkaart vanaf 12 jaar

Voor banken of financiële instellingen die babyrekeningen en jongerenrekeningen aanbieden geldt dat ze er in de praktijk ook steeds vaker voor kiezen om een speciale jongerenbankkaart in hun aanbod op te nemen. Voor een dergelijke bankkaart geldt dat ze kan worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 12 jaar, maar uiteraard enkel en alleen op voorwaarde dat de ouders daarmee instemmen. De ouders kunnen bovendien zeer specifiek een bepaalde limiet gaan instellen voor deze kaart. Zo kunnen ze de geldopnames behoorlijk binnen de perken houden. 

Alternatief voor de jongerenrekening?

Eén van de voornaamste eigenschappen waar je absoluut rekening mee moet houden bij het openen van een babyrekening of een jongerenrekening heeft te maken met het feit dat het geld dat je als ouder stort niet op jouw naam zal worden geplaatst, maar wel op die van je kind(je). 

Bovenstaande betekent zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald dat je als ouder niet zomaar over de mogelijkheid beschikt om zonder geldende reden geld af te halen. Bovendien is het ook zo dat je kind van zodra hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het geld naar eigen goeddunken kan afhalen en gebruiken. Het komt dan ook niet zelden voor dat er met het zuur verdiende spaargeld een reuzefuif wordt georganiseerd. Dat was wellicht niet echt de bedoeling van de ouders die ervoor hebben gekozen om de rekening voor hun kind te openen… 

Bovenstaande zorgt ervoor dat veel ouders toch een beetje weigerachtig staan tegenover het openen van een traditionele babyrekening of jongerenrekening. Zij zien het immers vooral graag gebeuren dat het door hen gespaarde vermogen wordt aangewend om bijvoorbeeld studies te betalen of nog later een bijdrage te leveren aan de aankoop van eigen vastgoed. Geldt dat ook voor jou? Dan is geld sparen op een aparte spaarrekening op jouw naam voor je kind mogelijks een interessantere keuze. Zo behoud jij te allen tijde de controle over de gespaarde gelden. 

Hoe interessant is een babyrekening of jongerenrekening?

Er zijn duidelijk zowel voor- als nadelen verbonden aan het openen van een babyrekening of een jongerenrekening. Laat ons eerst nog even alle voordelen op een rijtje zetten. In eerste instantie kan het geld door de ouders niet zomaar vrij worden opgevraagd wat als gevolg heeft dat er veel minder snel aan zal worden geraakt. Gebeurt dat toch? Dan zal je vast kunnen stellen dat dit altijd ten behoeve van het kind moet zijn. Verder is het zo dat er op een babyrekening of een jongerenrekening veelal een hogere rente wordt aangeboden. Dit betekent dat je op de lange(re) termijn uiteraard kan rekenen op een significant hoger gelegen opbrengst. 

Ondanks bovenstaande is het zo dat er niet alleen maar voordelen verbonden zijn aan het openen van een babyrekening of een jongerenrekening. Zo dien je als ouder bijvoorbeeld zeer waakzaam te zijn voor de beperkingen die er voor deze rekeningen gelden. Daarnaast verlies je in principe alle controle over het opgespaarde vermogen van zodra je kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het is dus zeker te allen tijde van groot belang om de diverse voor- en nadelen die verbonden zijn aan de babyrekening of jongerenrekening in overweging te nemen vooraleer ervoor te kiezen om een dergelijke rekening te openen. Zo voorkom je vervelende verrassingen. 

Verder lezen