Hergroeperen Kredieten

Het hergroeperen van kredieten is iets wat vandaag de dag bijzonder vaak voorkomt. Door de jaren heen hebben we kunnen vaststellen dat er op de markt steeds meer verschillende soorten leningen zijn geïntroduceerd. Ondanks het feit dat banken en andere financiële instellingen steeds strengere eisen stellen aan het afsluiten van een lening moet het gezegd dat het tegelijkertijd door middel van het consumentenkrediet net eenvoudiger mogelijk is om te gaan lenen voor allerhande uiteenlopende doeleinden.

hergroeperen kredieten
Hergroeperen kredieten in 2024.

Dit zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat mensen niet langer over slechts één, maar wel over een groot aantal verschillende kredieten zijn komen te beschikken. Net omwille van deze reden kan het hergroeperen van kredieten in bepaalde gevallen als meer dan de moeite waard worden bestempeld om te overwegen. 

Het hergroeperen van kredieten staat eigenlijk voor het samenvoegen van verschillende leningen waarover je beschikt. Het kan hierbij dus niet alleen gaan om een autolening en een persoonlijke lening, maar ook om bijvoorbeeld een renovatielening of zelfs om een hypothecair krediet. Tijdens ons leven kiezen we er als mensen bijzonder vaak voor om voor allerhande uiteenlopende zaken geld te gaan lenen. Vervolgens hebben we te maken met allerhande verschillende kredieten die niet alleen op zichzelf vrij duur zijn, maar bovendien ook nog eens op praktisch vlak een aantal nadelen met zich meebrengen. Het samen laten voegen van deze kredieten kan dan ook het overwegen waard zijn.

Wanneer kredieten hergroeperen?

Veel mensen vinden het belangrijk om eigenaar te zijn van een eigen woning. Voor het kopen van vastgoed wordt in het merendeel van de gevallen een hypothecaire lening afgesloten. Dat is echter niet de enige grote aankoop die mensen tijdens hun leven willen doen. Wat bijvoorbeeld verder ook te denken van een auto die wordt aangekocht? Ook hiervoor geldt dat er doorgaans een speciale autolening wordt afgesloten. Vandaag de dag kan er vastgesteld worden dat er ook zeker niet meer uitsluitend geld wordt geleend voor grote kopen of investeringen.

Zo zit ook de vakantielening stevig in de lift en wat bovendien ook te denken van de consumentenkredieten voor het kopen van bijvoorbeeld dure apparaten of toestellen? Na verloop van tijd is het dus zomaar mogelijk dat je geconfronteerd kan worden met een (groot) aantal verschillende leningen die niet alleen individuele opvolging vereisen, maar die bovendien ook een vrij hoge rente kennen. 

Wanneer jij jezelf herkent in de bovenstaande situatie kan het de moeite waard zijn om te gaan overwegen om jouw bestaande kredieten te laten hergroeperen. Wanneer je deze keuze maakt zal je namelijk kunnen vaststellen dat je daarbij kan rekenen op twee concrete voordelen, namelijk:

 • Een praktisch voordeel;
 • Een financieel voordeel;

Het praktische voordeel is terug te vinden in het feit dat je niet langer verschillende maandelijkse betalingen dient uit te voeren. In plaats daarvan is er dan ook nog slechts sprake van één weliswaar grotere afbetaling. Het opvolgen van het openstaande kredietbedrag waarover je beschikt wordt hierdoor praktisch een stuk eenvoudiger. Bovendien spreekt het voor zich dat je op deze manier geconfronteerd zal worden met heel wat minder administratie. 

De voornaamste reden waarom mensen ervoor kiezen om hun kredieten te laten hergroeperen heeft evenwel voornamelijk te maken met het financiële voordeel dat men daardoor kan bekomen. Door je verschillende leningen samen te voegen is het immers zo dat er één grotere lening ontstaat die vaak kan worden afgesloten tegen een gevoelig lager gelegen intrest. Het spreekt voor zich dat je hierdoor op het einde van de rit altijd bent verzekerd van een interessante besparing op je kredietlasten. 

Welke leningen kan je laten samenvoegen? 

Het hergroeperen van kredieten kan in de praktijk in principe worden uitgevoerd bij eender welk type van particuliere lening. Dit betekent dat ze kan worden aangevraagd bij onder meer:

Is er sprake van een openstaande schuld op een kredietkaart die je in eerste instantie gespreid over een bepaalde periode wou terugbetalen? Dan kan je zelfs deze mee op laten nemen in de hergroepering van je bestaande schulden. Ook voor een kredietkaartschuld geldt immers dat ze in principe aangemerkt dient te worden als een soort van lening. 

Beschik je met jouw bedrijf ook over één of meerdere zakelijke leningen die je graag wenst samen te voegen? Hou er dan rekening mee dat je bij een hergroepering van persoonlijke kredieten geen zakelijke leningen mee kan nemen. Indien je ook je zakelijke leningen wenst te bundelen zal je daarvoor dan ook genoodzaakt zijn om nog een andere lening af te sluiten. 

Wat is het verschil met een herfinanciering?

Er wordt in de praktijk bijzonder vaak geheel onterecht aangenomen dat kredieten hergroeperen hetzelfde is als kredieten herfinancieren. Dat is dus voor alle duidelijk helemaal niet correct. Indien er sprake is van een hergroepering van leningen betekent dit concreet dat verschillende (individuele) leningen samen worden gevoegd tot één grote(re) lening. Dankzij het uitvoeren van een dergelijke transactie wordt het mogelijk om het administratieve beheer van de kredieten in kwestie te vereenvoudigen. Bovendien is het op deze manier eveneens mogelijk om de maandelijkse lasten waarmee je wordt geconfronteerd te verlagen. De voordelen spreken dus voor zich. 

Kies je voor een herfinanciering van een lening? Dan gaat het daarbij doorgaans altijd om een hypothecair krediet. In deze situatie is het zo dat ervoor wordt gekozen om de bestaande hypothecaire lening te verhuizen naar een andere kredietverstrekker die een voordeligere intrest of rente weet aan te bieden. Het mag dus duidelijk zijn dat beide opties beslist niet hetzelfde zijn. 

Hoe verloopt leningen hergroeperen precies?

Wanneer je niet over één, maar wel over meerdere leningen beschikt is het op z’n minst het overwegen waard om deze te laten hergroeperen. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze hier een beetje weigerachtig tegenover staan omdat ze zich niet precies bewust zijn van de procedure die hiervoor moet worden doorlopen. Gelukkig is deze procedure zeer eenvoudig. Ze bestaat dan ook uit slechts drie verschillende stappen. We hebben deze stappen hieronder voor jou op een rijtje gezet. 

Stap 1: Vraag een hergroepering van je leningen aan

In eerste instantie dien je een hergroepering van je kredieten aan te vragen bij een kredietverstrekker. Hierbij is het zeer belangrijk om grondig de nieuwe kredietvoorwaarden te bespreken. Het hergroeperen van leningen verschaft je immers eveneens de mogelijkheid om het kredietbedrag aan te passen of bijvoorbeeld de looptijd van de kredietovereenkomst te verlengen. Denk op voorhand dus bij voorkeur altijd even grondig na aan welke eisen jouw nieuwe lening moet zien te voldoen. 

Stap 2: De kredietverstrekker koopt je leningen af

Wanneer je tot een overeenkomst bent gekomen met de kredietverstrekker zal er een nieuwe kredietovereenkomst worden opgesteld waarin alle nieuwe voorwaarden staan opgenomen. De financiële instelling zal na ondertekening van deze overeenkomst vervolgens het nodige doen om de diverse leningen te bundelen. Bevinden één of meerdere leningen zich bij andere kredietverstrekkers? Dan zullen zij worden gecontacteerd om de overdracht te regelen. 

Belangrijk om rekening mee te houden is dus dat er bij een hergroepering van leningen bij een andere kredietverstrekker afkoopsommen dienen te worden betaald voor de bestaande kredieten. De nieuwe kredietverstrekker koopt de leningen dus met andere woorden af bij de oude kredietverstrekkers waar ook bepaalde kosten voor dienen te worden betaald. Vervolgens worden al deze schulden samen in één nieuw contract gegoten welke jij als kredietnemer aan de nieuwe kredietverstrekker dient terug te betalen. 

Stap 3: Je kredieten zijn gehergroepeerd

Wanneer de bovenstaande stappen voor jouw kredieten hergroeperen werden doorlopen is het zo dat je nog maar over één enkele maandelijkse aflossing beschikt in plaats van meerdere. De totale resterende schuld waarvan sprake is, is niet veranderd. Ze vormt vanaf dat moment echter de som van alle resterende schulden die nog van toepassing waren bij de kleinere leningen waar voorheen sprake van was. Let wel, het is wel mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met bepaalde kosten. Als het goed is zal het totaal maandelijks te betalen bedrag inclusief de kosten wel een stuk lager komen te liggen dan voorheen het geval was.

Wanneer het groeperen van de kredieten is afgerond zal je van de nieuwe kredietverstrekker daar doorgaans altijd een melding van ontvangen. In principe wordt er dan vanaf de volgende maand begonnen met het aflossen van die nieuwe lening.  

Kosten bij hergroeperen kredieten

Eén van de belangrijkste zaken waar je bij kredieten hergroeperen met zekerheid aandacht aan moet besteden heeft te maken met de kosten die daaraan verbonden zijn. Op dit vlak zal je kunnen vaststellen dat we een onderscheid maken tussen drie verschillende soorten kosten, namelijk:

 • De dossierkosten die aangerekend kunnen worden;
 • De zogenaamde wederbeleggingsvergoeding;
 • De eventuele extra rente die je moet betalen door een langere looptijd; 
leningen samenvoegen kosten
Kosten leningen samenvoegen in.

De dossierkosten vormen doorgaans een vastgestelde kost die door de nieuwe kredietverstrekker in rekening wordt gebracht voor het afhandelen van alle administratieve verplichtingen die gepaard gaan met het hergroeperen van kredieten. Deze kost dient éénmalig te worden betaald. 

De wederbeleggingsvergoeding staat voor de kosten die het vroegtijdig beëindigen van de lopende kredietovereenkomsten met zich meebrengt. Doordat de kredietovereenkomsten vroegtijdig worden stopgezet lopen de ‘oude’ kredietverstrekkers inkomsten mis wat ze graag gecompenseerd willen zien worden. Omwille van die reden is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Hoe groter de nog openstaande leningen en hoe langer de nog resterende looptijd van die kredieten, des te hoger deze vergoeding zal komen te liggen. Het is zeer belangrijk om op voorhand te achterhalen hoeveel de wederbeleggingsvergoeding in jouw geval precies zal bedragen. Alleen op die manier is het immers mogelijk om te bepalen of het hergroeperen van je kredieten al dan niet echt interessant is. 

Wat met de rente bij hergroepeerde kredieten?

Veel mensen vinden het een vreemde gedachte dat de totale kosten na het hergroeperen van kredieten hoger zouden komen te liggen dan voorafgaand aan de hergroepering. Dit zorgt er dan toch in de praktijk voor dat hergroeperen helemaal niet interessant is? Toch niet onbelangrijk om rekening mee te houden is dat het rentepercentage bij het samenvoegen van meerdere leningen zal komen te dalen. Daardoor zal de kost die moet worden betaald aldus uiteraard afnemen. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen het hergroeperen van hun bestaande leningen aangrijpen om hun totale kredietbedrag te verhogen. Op deze manier beschikt men bijvoorbeeld weer over verse financiële middelen voor het kunnen doen van nieuwe investeringen. 

Kies jij er dus met andere woorden ook voor om het totale kredietbedrag bij het hergroeperen van je leningen te verhogen? Dan mag het rentepercentage wel lager komen te liggen, de totale kosten die je zal hebben betaald aan het einde van de rit kunnen zomaar een stuk hoger komen te liggen.  

Voordelen van leningen samenvoegen

Dat zoveel kredietnemers er op een zeker ogenblik voor kiezen om hun leningen te laten hergroeperen hoeft in het geheel niet te verbazen, in tegendeel. Er kan dan ook in de praktijk worden vastgesteld dat er best wel wat interessante voordelen verbonden zijn aan het hergroeperen van leningen. Meer concreet kan er hierbij onder meer worden gedacht aan de onderstaande voordelen:

 • De administratie van je leningen zal een flink stuk eenvoudiger worden; 
 • Er is nog maar één lening die moet worden terugbetaald;
 • De gemiddelde kost van je kredieten zal afnemen; 
 • Je budget wordt in één klap een stuk overzichtelijker;

Bovenstaande voordelen zijn zeer interessant, maar lang niet de enige waar je op kan rekenen. Het is bovendien bijvoorbeeld eveneens zo dat je bij het hergroeperen van je bestaande kredieten ook kan kiezen voor het eventueel verhogen van het totale kredietbedrag. Op deze manier beschik je meteen over extra kapitaal voor het financieren van hoger gelegen kosten zoals die gepaard gaan met bijvoorbeeld een renovatie. Daarnaast is er nog één extra voordeel verbonden aan leningen hergroeperen welke in de praktijk eveneens bijzonder belangrijk blijkt te zijn. 

Door je leningen te hergroeperen wordt het voor veel mensen meteen een stuk duidelijker met welke periodieke lasten ze te maken krijgen. Hierdoor neemt de kans op wanbetaling of financiële verrassingen sterk af. Bovendien is het zo dat kredietnemers bij kredieten hergroeperen doorgaans de mogelijkheid aanbieden om bepaalde eigenschappen van de lening aan te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de looptijd van het krediet. Door te kiezen voor een langere looptijd kan het in de praktijk zomaar mogelijk worden om je maandlasten een stuk betaalbaarder te maken. 

Nadelen van leningen samenvoegen

De talrijke voordelen zorgen ervoor dat veel mensen die meerdere kredieten hebben lopen op een zeker ogenblik de keuze maken om deze te laten hergroeperen. Ondanks het feit dat dit zeker een interessante keuze kan zijn is het wel van belang om je bewust te zijn van de (potentiële) nadelen die hieraan verbonden zijn. Wat deze nadelen betreft dien je rekening te houden met de volgende zaken:

 • Er zijn altijd bepaalde kosten aan verbonden om rekening mee te houden;
 • Soms is het groeperen van leningen financieel toch niet interessant;
 • Het hergroeperen van leningen is in de praktijk niet altijd mogelijk; 

In eerste instantie wordt de mate waarin het hergroeperen van kredieten al dan niet interessant kan zijn bepaald door de kosten die ervoor moeten worden betaald. Voor deze kosten geldt dat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van het openstaande kredietbedrag evenals de resterende looptijd van de verschillende leningen waarvan sprake is. Hoe dan ook is dit zeker iets om zeer grondig aandacht aan te besteden. Te hoge kosten die voor het hergroeperen betaald moeten worden kunnen er namelijk zomaar voor zorgen dat het hergroeperen voor jou niet langer financieel interessant is. 

Wanneer is hergroeperen niet mogelijk?

Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat een kredietverstrekker in de praktijk uiteraard niet verplicht is om een hergroepering van kredieten toe te staan. In bepaalde gevallen is het dan ook zo dat je moeilijkheden kan ondervinden met het hergroeperen van je bestaande kredieten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een hogere schuld dan je in totaliteit kan afbetalen. In dat geval is het wettelijk gezien helemaal niet meer mogelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Omdat een hergroepering van bestaande kredieten ook valt onder de noemer van een nieuwe lening kan ook dat dus aardig wat moeilijker of zelfs onmogelijk worden. 

Leningen samenvoegen als je op de zwarte lijst staat

Het hergroeperen van kredieten brengt in het merendeel van de gevallen in de praktijk geen echte problemen met zich mee. Dit gezegd hebbende zijn er twee situaties die aangehaald kunnen worden waarin je wel geconfronteerd kan worden met bepaalde problemen. Denk hierbij concreet aan:

hergroeperen en de zwarte lijst
Leningen samenvoegen en de zwarte lijst.
 • De situatie waarin je financiële situatie drastisch is veranderd; 
 • De situatie waarin je bent opgenomen op de zwarte lijst

Zowel bij het afsluiten van een nieuwe lening als bij het hergroeperen van kredieten kan er worden vastgesteld dat er een bepaalde kredietwaardigheidscontrole kan worden uitgevoerd. Deze controle zal in de praktijk duidelijk moeten maken of iemands financiële situatie het mogelijk maakt om de nieuw aangevraagde lening terug te kunnen betalen volgens de geldende kredietvoorwaarden of niet. Ook indien er sprake is van een hergroepering van kredieten kan een dergelijke controle worden uitgevoerd waardoor er bij een gewijzigde financiële situatie problemen kunnen ontstaan. 

Vraag je een hergroepering van kredieten aan indien je op de zwarte lijst staat? Dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat dit wordt geweigerd. Een vermelding op de zwarte lijst krijg je immers in de praktijk op het ogenblik dat blijkt dat je niet in staat bent om je opgelopen schulden volgens de afgesloten voorwaarden terug te betalen. Wanneer het dan gaat om één van de kredieten die je wenst te hergroeperen is het niet zomaar mogelijk om deze samen te voegen met andere leningen die mogelijks wel nog gewoon op een correcte manier worden afbetaald. 

In bepaalde gevallen toch mogelijk

In de praktijk blijkt niet zelden dat de bereidheid om kredieten te hergroeperen op de markt doorgaans sterk afhankelijk kan zijn van de kredietverstrekker in kwestie. Er zijn immers kredietverstrekkers die dit kunnen aanzien als een manier om een oplossing te vinden voor opgelopen betalingsachterstanden. Niet zelden is het immers zo dat de globale kost van de kredieten waarover je beschikt kan worden verlaagd door te kiezen voor hergroepering. Dit zou het dus voor kredietnemers eenvoudiger kunnen maken om hun openstaande schulden recht te zetten.

Vanuit dit perspectief is het mogelijk dat een kredietverstrekker ondanks een vermelding op de zwarte lijst alsnog geneigd kan zijn om de hergroepering toe te staan. Let wel, de hergroepering dient in dit geval dus voor alle duidelijkheid zeker te worden aangevraagd bij de huidige kredietverstrekker. Een herfinanciering bij een nieuwe kredietverstrekker is bij een vermelding op de zwarte lijst geen optie. 

Het hergroeperen van kredieten, het overwegen waard? 

Dat de mogelijkheid bestaat om kredieten te hergroeperen zorgt er in de praktijk voor dat kredietnemers kunnen rekenen op heel wat interessante voordelen. Deze voordelen hebben we eerder op deze pagina reeds uitgebreid op een rijtje gezet. Uiteraard dient er ook rekening te worden gehouden met een aantal niet onbelangrijke nadelen. In het bijzonder de kosten die gepaard gaan met het laten hergroeperen van je bestaande leningen is een zeer belangrijk aandachtspunt. 

Tracht omwille van deze reden altijd op voorhand voor jezelf duidelijk uit te maken hoeveel het hergroeperen je kan besparen, rekening houdende met alle relevante kosten. Doe je dat? Dan kan je doorgaans zonder probleem voor jezelf bepalen of het hergroeperen van je kredieten voor jou de moeite waard is of niet. In het bijzonder wanneer je over een groot aantal kleine(re) kredieten beschikt kan hergroeperen in de praktijk wellicht een interessante keuze zijn om te maken. 

Veelgestelde Vragen

Waarom kredieten hergroeperen?

Kredieten hergroeperen zorgt ervoor dat je nog slechts één keer een maandelijkse aflossing moet doen in plaats van meerdere. Zo kan je rekenen op een praktisch voordeel. Hergroepeerde kredieten vallen doorgaans ook financieel (veel) voordeliger uit.

Hoeveel kosten bij kredieten hergroeperen?

Kredieten hergroeperen gaat gepaard met bepaalde kosten. De belangrijkste kosten hierbij zijn de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding en de dossierkosten die worden aangerekend. Indien de looptijd van de lening(en) wordt verlengd zal ook de totale intrest die moet worden betaald uiteraard hoger komen te liggen. Hou ook daar rekening mee.

Kan je meer lenen bij kredieten hergroeperen?

Bij kredieten hergroeperen is het mogelijk om bepaalde kredietvoorwaarden aan te laten passen. Denk hierbij niet alleen aan het kredietbedrag waarvan sprake is, maar ook aan de looptijd van de kredietovereenkomst. Je kan dus bij leningen hergroeperen meer lenen. Dit wel uitsluitend indien je financiële situatie dit toestaat.