Hypothecaire Lening

Eigenaar worden van een eigen woning is iets waar ontzettend veel mensen van dromen. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk steevast worden vastgesteld dat het aanschaffen van een eigendom uiteraard bepaalde, niet onaanzienlijke kosten met zich meebrengt. De hypothecaire lening is een kredietvorm die het mogelijk maakt om geld te lenen die het aankopen van een eigen woning financieel een stuk toegankelijker dient te maken.

hypothecaire lening
Hypothecaire lening.

Om dit voor mekaar te krijgen beschikt de hypothecaire lening over enkele zeer specifieke mogelijkheden of eigenschappen, namelijk:

 • Ze maakt het mogelijk om een zeer aanzienlijk bedrag te lenen; 
 • Het is mogelijk om de hypothecaire lening terug te betalen over een lange(re) termijn;

Bovenstaand gezegd hebbende spreekt het voor zich dat het hypothecair krediet in de praktijk uiteraard ook met recht en rede bekend staat als veruit de zwaarste financiering die je af kan sluiten. Bovendien spreekt het voor zich dat er hierbij ook nog eens rekening dient te worden gehouden met enkele niet onaanzienlijke (bijkomende) kosten. Omwille van deze reden is het zeer belangrijk om voorafgaand aan het afsluiten van deze lening altijd even voor jezelf op een rijtje te zetten welke financiële mogelijkheden je voor handen hebt en of het afsluiten van dit krediet voor jou wel echt interessant is of niet. Alles wat je hierover graag wil weten ontdek je hieronder op deze pagina. 

Wat is een hypothecaire lening?

Laat ons in eerste instantie even concreet gaan kijken naar wat een hypothecaire lening nu precies is. Voor deze kredietvorm geldt dat ze beschikt over een aantal zeer specifieke kenmerken. Zoals eerder reeds aangehaald is het met dit type lening niet alleen mogelijk om een groot bedrag te lenen, daarnaast kan je dat bedrag ook terugbetalen over een meer dan aanzienlijke periode. Daar waar het in het verleden nog vrij eenvoudig mogelijk was om de lening terug te betalen over een periode oplopend tot 30 jaar hanteren het merendeel van de hypotheekverstrekkers op vandaag wel een maximale looptijd van 25 jaar. Hier moet dus wel rekening mee worden gehouden. 

Naast bovenstaande is er natuurlijk nog een zeer belangrijke eigenschap waarvan sprake is bij een hypothecaire lening. We hebben het hier dan uiteraard over de hypotheek die moet worden verstrekt. Geld lenen voor de aankoop van vastgoed brengt een grote financiële verantwoordelijkheid met zich mee waar in de praktijk helaas niet zomaar altijd aan kan worden voldaan. Wanneer het fout dreigt te lopen wil de verstrekker van de hypotheek uiteraard graag over bepaalde troeven beschikken om minstens een stuk van het uitgeleende kapitaal te kunnen recupereren. De hypotheek die verplicht moet worden verstrekt bij een hypothecaire lening fungeert als een soort van garantie.

De hypotheek die moet worden onderschreven bij het afsluiten van een hypothecair krediet geeft de kredietverstrekkende partij het recht om beslag te leggen op de woning en deze te verkopen op het ogenblik dat de kredietnemer niet aan diens afbetalingsverplichtingen weet te voldoen. De opbrengst van de verkoop zal dan in eerste instantie (en wellicht dus volledig) worden aangewend om het nog openstaande kredietbedrag mee aan te zuiveren. Dit betekent uiteraard wel dat je, je woning kwijt bent. Ook het afsluiten van een nieuwe hypotheek wordt door dit voorval aanzienlijk bemoeilijkt. 

De beste hypothecaire lening afsluiten

Het merendeel van de mensen die op het punt staan om een nieuwe woning of bouwgrond aan te kopen of een nieuw huis te bouwen kiezen voor het afsluiten van een hypothecaire lening. Dit gezegd hebbende wordt in de praktijk zeer vaak de geheel terechte vraag gesteld welke van de verschillende soorten hypothecaire leningen nu precies het interessantst is. Op dit vlak maken we een onderscheid tussen drie verschillende opties. Het betreft hier meer concreet de onderstaande:

 • De traditionele hypothecaire lening op afbetaling;
 • Het zogenaamde bulletkrediet of de aflossingsvrije hypotheek; 
 • De overbruggingshypotheek; 

In het merendeel van de gevallen opteren mensen voor het afsluiten van een traditionele hypothecaire lening op afbetaling. Voor dit specialistische krediet geldt dat er een looptijd voor bestaat van maximaal 30 jaar. De rentevoet kan zowel vast als variabel zijn en er dienen maandelijkse aflossingen bij te gebeuren. In principe kan de uitbetaling van het aangevraagde kredietbedrag op twee verschillende manieren gebeuren. We maken op dit vlak een onderscheid tussen:

 • Eénmalig bij de aankoop van bouwgrond of een woning;
 • In schijven bij het bouwen of verbouwen van een woning;

Omdat er niet alleen sprake is van een maandelijkse aflossing, maar bovendien ook van een maandelijkse betaling van intresten kan er op gerekend worden dat je naar alle waarschijnlijkheid niet voor financiële verrassingen zal komen te staan voor wat de financiering van je huis betreft. Indien je opteert voor het afsluiten van één van de andere leningen kan dat mogelijks wel degelijk het geval zijn. Ook deze andere opties bespreken we uiteraard hieronder nog even extra in detail.

Het bulletkrediet 

In België is het zo dat je voor de aankoop van vastgoed eveneens kan kiezen voor het afsluiten van een zogenaamd bulletkrediet. Indien je hiervoor opteert zal je tot de vaststelling komen dat er uitsluitend sprake is van het maandelijks betalen van de verschuldigde intresten. Op de vervaldag van het krediet moet dan het volledige, geleende bedrag worden terugbetaald. Dit lijkt een zeer gewaagde keuze, maar dat hoeft het in de praktijk niet altijd te zijn. Veel mensen beschikken bijvoorbeeld over een bepaalde belegging die op een bepaald ogenblik wordt vrijgegeven. 

Wanneer de aflossingsdatum van de lening vrij gelijk ligt aan de vrijgavedatum van de belegging kunnen de gelden die daaruit verkregen worden aangewend worden voor het aflossen van het aankoopbedrag van de woning. Let wel, vaak is het in pand geven van een beleggingscontract een belangrijke vereiste voor het kunnen afsluiten van een bulletkrediet. Zonder dat er sprake is van een bepaalde beleggingsovereenkomst zijn kredietverstrekkers hier immers doorgaans niet toe bereid. 

Ook voor het bulletkrediet geldt dat er op vlak van uitbetaling specifiek wordt gekeken naar de situatie in kwestie. Is er sprake van de aankoop van een woning of bouwgrond? Dan zal het bedrag in één keer worden uitbetaald door de kredietverstrekker. Indien je hebt gekozen voor de bouw of verbouwing van een woning is dat niet het geval. Dan is het zo dat de uitbetaling in schijven zal gebeuren. De opties waar je op dit vlak op kan rekenen zijn dus dezelfde als het geval is bij het afsluiten van een traditionele hypothecaire lening. 

De overbruggingshypotheek

Ben je reeds eigenaar van vastgoed en sta je op het punt om een ander pand aan te schaffen? In dat geval is het vaak zo dat de keuze wordt gemaakt om het bestaande pand te verkopen. Zolang de huidige woning te koop staat en dus nog niet daadwerkelijk is verkocht is het mogelijk om gebruik te maken van een overbruggingshypotheek. In deze situatie zijn er alleen intresten verschuldigd tot op het ogenblik dat de woning is verkocht. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de looptijd van een dergelijke hypotheek stevig in tijd wordt beperkt. Afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie kan de maximale looptijd dan ook variëren van drie tot maximaal twaalf maanden.

Hou er rekening mee dat ook voor een overbruggingshypotheek geldt dat ze een (altijd vastgestelde) intrest met zich meebrengt. Je zal ook voor deze kredietvorm dus kosten moeten betalen die uiteindelijk de totale kost van je (nieuwe) vastgoedproject zal doen oplopen. Zo snel mogelijk je bestaande woning kunnen verkopen kan er in de praktijk uiteraard voor zorgen dat deze kosten stevig binnen de perken kunnen worden gehouden. 

Hypothecaire lening met vaste of variabele rentevoet?

Wil je graag de voor jou beste hypothecaire lening afsluiten? Dan zal je daarbij altijd aandacht willen en moeten besteden aan de rentevoet die daarop wordt toegepast. We maken op dit vlak een onderscheid tussen twee verschillende opties. Het betreft hier de onderstaande:

 • Een hypothecaire lening met vaste rentevoet;
 • Een hypothecaire lening met variabele rentevoet;

In het overgrote merendeel van de gevallen is het zo dat mensen ervoor kiezen om de rente die wordt aangerekend op hun hypothecaire lening vast te laten stellen voor de volledige looptijd. Dat kan interessant zijn omdat je op deze manier kan rekenen op de zekerheid dat je niet voor onverwachts hoge kosten zal komen te staan gedurende de looptijd van je financiering. 

Dit gezegd hebbende is hier ook een nadeel aan verbonden. Omdat je de rentevoet vastlegt voor de volledige (lange) looptijd van je hypothecaire lening is het immers zo dat je niet kan profiteren van eventuele dalingen van de marktrente. Wil je dit wel kunnen? Dan spreekt het voor zich dat het altijd belangrijk is om ervoor te zorgen dat je kiest voor een variabele rentevoet. Let wel, opteer je voor een variabele rentevoet en stijgt de marktrente? Dan spreekt het voor zich dat op deze manier de totale kostprijs van je hypothecaire lening ook heel wat hoger kan komen te liggen. 

Lenen voor huis

Wil je graag geld lenen voor een huis? Dan is de hypothecaire lening uiteraard de meest aangewezen kredietvorm om dit voor mekaar te kunnen krijgen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er aan het afsluiten van een dergelijke woonlening een aantal niet onbelangrijke voorwaarden verbonden zijn.

lenen voor een huis
Lenen voor een huis.

De belangrijkste voorwaarden waar je aandacht aan moet besteden zijn:

 • Je moet over voldoende financiële mogelijkheden beschikken; 
 • Je dient over een bepaalde eigen inbreng te beschikken (doorgaans minstens 10%); 
 • Je moet akkoord gaan met het verschaffen van een hypotheek op het pand in kwestie;
 • Vaak is het afsluiten van bepaalde verzekeringen verplicht; 

In eerste instantie spreekt het voor zich dat er sprake dient te zijn van voldoende financiële middelen. Dit betekent in eerste instantie dat je over een afdoende aflossingscapaciteit dient te beschikken. Om deze te bepalen wordt er door de (potentiële) kredietverstrekker zowel rekening gehouden met de vaste lasten waar de kredietnemer over beschikt evenals het inkomen dat voor handen is. Dit is echter niet alles. Daarnaast wordt er door kredietverstrekkers ook steevast een bepaalde eigen inbreng gevraagd. Hoeveel deze exact dient te bedragen kan verschillen afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Gemiddeld kan je wat dit betreft echter rekening houden met een minimale vereiste inbreng van 10 procent. Dit betekent dat je zo’n 90 procent kan lenen. 

Voor een woning lenen betekent naast bovenstaande eveneens dat je akkoord moet gaan met het verstrekken van een hypotheek op het pand waarvoor je wenst te lenen. Mocht je op een bepaald moment niet aan de afbetalingsverplichting weten te voldoen wordt het op die manier voor de bank mogelijk om beslag te leggen op de woning en deze te verkopen. 

Verplichte verzekeringen bij woonleningen

Bij geld lenen voor een huis moet je er in de praktijk altijd rekening mee houden dat je geconfronteerd kan worden met nog een aantal extra kosten die eigenlijk niet rechtstreeks met het krediet te maken hebben. Het gaat hierbij dan concreet om bepaalde verzekeringen die afgesloten dienen te worden. Het gaat hierbij in principe om twee verschillende soorten verzekeringen:

De verplichting om de bovenstaande verzekeringen af te moeten sluiten bij de aankoop van een woning lijkt misschien in eerste instantie een beetje vervelend, maar in de praktijk brengt dit heel wat belangrijke zekerheden met zich mee. Je wil het immers niet meemaken om je woning kwijt te raken door een brand en op geen enkele financiële tegemoetkoming te kunnen rekenen. De schuldsaldoverzekering zorgt voor een financiële bescherming van je erfgenamen. Kom je op een bepaald moment tijdens de aflossingstermijn van de hypothecaire lening te overlijden? Dan zal de verzekeringsmaatschappij het resterende bedrag aan de kredietverstrekker uitbetalen. 

Voordelen van een hypothecair krediet

Geld lenen voor een huis brengt een aantal interessante voordelen met zich mee. De aankoop van vastgoed is ongetwijfeld de grootste investering die mensen tijdens hun leven doen. Het kunnen spreiden van die investering is ontzettend interessant. Dit is exact wat een hypothecaire lening mogelijk maakt. Daarbij kan je tevens vaststellen dat de intrestvoet waarvan sprake is bij deze lening een stuk lager is gelegen ten opzichte van deze bij een traditionele lening op afbetaling. Onder bepaalde voorwaarden is het bovendien ook nog eens mogelijk om te kunnen rekenen op bepaalde fiscale voordelen.

Dit alles maakt de aankoop van een woning financieren altijd het overwegen waard. Het feit dat er op de markt ook verschillende soorten hypothecaire leningen zijn terug te vinden heeft als gevolg dat er voor elke situatie een geschikte hypotheek kan worden afgesloten.

Nadelen van een hypothecair krediet

Geld lenen voor een huis brengt in de praktijk niet alleen maar voordelen met zich mee. Er zijn ook zeker enkele nadelen aan verbonden waar je absoluut aandachtig voor zal willen zijn. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je er rekening mee dient te houden dat je een financiële verbintenis aangaat voor een zeer aanzienlijke termijn. In het merendeel van de gevallen worden hypothecaire leningen afgesloten met een looptijd van 20 of 25 jaar waardoor je gedurende een zeer lange tijd elke maand een bepaalde aflossing dient te doen. Deze terugkerende kost is iets waar je dus gedurende een groot gedeelte van je leven rekening mee zal dienen te houden. 

Omdat een hypothecaire lening afsluiten in de praktijk steevast gebeurt voor niet onaanzienlijke bedragen spreekt het voor zich dat de aflossing ook voor een groot gedeelte je kredietcapaciteit hypothekeert. Ben je dus met andere woorden op een zeker moment in je leven van plan om geld te gaan lenen voor een andere aankoop of investering die je van plan bent om te doen? Dan zal je altijd aandachtig moeten zijn voor het gedeelte van je kredietcapaciteit die reeds in beslag wordt genomen door het hypothecair krediet waarover je beschikt.  

Last but not least dien je er ook rekening mee te houden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een woonkrediet door de jaren heen alleen maar strenger zijn geworden. Je zal dus in eerste instantie reeds aan een stevige waslijst aan voorwaarden moeten zien te voldoen wil je er überhaupt in staat zijn om een hypothecair krediet af te kunnen sluiten. Ook hier moet je zeker rekening mee houden.

Hypothecaire lening simulatie

hypothecaire lening simuleren
Simuleren van hypothecaire lening.

De zeer aanzienlijke financiële verplichting die je aangaat bij het afsluiten van een hypothecaire lening zorgt er in de praktijk voor dat je er voorafgaand aan het afsluiten goed aan doet om een zogenaamde hypothecaire lening simulatie uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke simulatie zal je kunnen vaststellen dat het volledige verloop van de lening voor je duidelijk uiteen zal worden gezet.

Dit betekent dat je niet alleen een glashelder beeld krijgt van de looptijd waar je rekening mee moet houden, maar wat bovendien ook te denken van de exacte kosten en de maandelijkse aflossing waarvan sprake zal zijn? Het berekenen van je hypothecaire lening voorkomt in de praktijk dus altijd dat je geconfronteerd wordt met vervelende verrassingen. 

Vooraleer over te gaan tot leningen simuleren spreekt het voor zich dat je er goed aan doet om altijd eerst even voor jezelf op een rijtje te zetten over welke eisen je beschikt. Wat deze eisen betreft dien je rekening te houden met tal van belangrijke aandachtspunten. Denk hierbij concreet aan:

 • Het bedrag dat je exact wenst te lenen voor de aankoop van je woning;
 • De termijn waarover je het bedrag terug wenst te betalen (maximaal 30 jaar); 
 • Het type hypothecaire lening die je wenst af te sluiten; 

Je dient er wel rekening mee te houden dat een hypothecaire lening simulatie je in de praktijk altijd slechts een indicatie zal geven van de bedragen die maandelijks moeten worden betaald en de kosten die in rekening zullen worden gebracht. Ben je bijvoorbeeld van plan om een hogere eigen inbreng te doen dan degene die minimaal door de kredietverstrekker is vereist? Dan kan dat er zomaar voor zorgen dat je daardoor kan rekenen op een extra korting op de hypotheekrente die wordt toegepast.

Vergelijken van hypothecaire leningen

In de praktijk wordt er vaak geheel onterecht van uitgegaan dat het uitvoeren van een simulatie voor een hypothecaire lening hetzelfde is als het uitvoeren van een vergelijking. Dat is niet correct. Het simuleren van een hypothecair krediet gebeurt in de praktijk altijd op de website van een bepaalde, specifieke kredietverstrekker. Mocht je dus van plan zijn om jouw krediet bij deze partij af te gaan sluiten, dan weet je daardoor exact wat je kan verwachten. Het doel is bij het vergelijken van hypothecaire leningen net wat anders. In dit geval is het immers zo dat de kosten en voorwaarden van kredieten bij verschillende kredietverstrekkers tegenover elkaar worden afgewogen. 

Omdat er bij een woonkrediet logischerwijs sprake is van een zeer aanzienlijk bedrag dat wordt geleend spreekt het voor zich dat een klein verschil in rente op het einde van de rit een meer dan significant verschil op vlak van kosten kan betekenen. Dit is echter niet de enige reden om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren tussen de diverse hypothecaire leningen op de markt. Ook de voorwaarden waar je rekening mee dient te houden kunnen immers danig verschillen tussen de verschillende kredietverstrekkers. Dit geldt niet in het minst voor de minimale, eigen inbreng die is vereist.

Ga jij dus met andere woorden ook geld lenen voor de aankoop van een woning en wil je daarbij niet alleen kunnen rekenen op de laagst mogelijke kosten, maar ook op de meest interessante voorwaarden? Dan is kiezen voor hypothecaire leningen vergelijken zeker een interessante keuze! 

Wederopname hypothecaire lening

Het spreekt voor zich dat een hypothecaire lening geen doorlopend krediet is. Dit betekent dat afbetaalde sommen niet zomaar opnieuw opgevraagd kunnen worden. Dit gezegd hebbende bestaat er in de praktijk wel zoiets als een zogenaamde wederopname hypothecaire lening. Voor heel wat mensen die eigenaar zijn van een woning geldt dat ze met het einde van hun hypothecaire lening in zicht nadenken over het uitvoeren van renovatiewerken. In dit geval is het mogelijk om de bestaande, lopende hypotheek te hergebruiken voor je renovatieproject. Dit levert in de praktijk altijd een aardig aantal interessante financiële voordelen op waar je op kan rekenen. 

In eerste instantie is het interessant om te weten dat je bij een heropname van je hypothecaire lening geen rekening dient te houden met het opnieuw verschuldigd zijn van de notaris- evenals hypotheekkosten. Afhankelijk van de exacte situatie waarvan sprake is, is het zelfs mogelijk dat je nog zal kunnen rekenen op tal van fiscale voordelen.

Een vaak gehoord misverstand heeft te maken met de veronderstelling dat een wederopname van een hypothecaire lening slechts mogelijk is aan het einde van de looptijd van een woonkrediet. Dat is niet correct. In principe kan die wederopname op eender welk ogenblik plaatsvinden. Bovendien is het zo dat dit ook na afloop van de aflossingstermijn nog mogelijk is. De zaken waarvoor je een wederopname kan doen zijn de volgende:

 • Het financieren van verbouwingen of renovatiewerken aan de woning;
 • Het aankopen van een buitenverblijf of een opbrengsteigendom;

De talrijke voordelen waar je op kan rekenen bij het hergebruiken van een hypothecaire lening spreken voor zich. Wat echter wanneer je niet over een dergelijke lening beschikt die je kan hergebruiken? In dat geval kan de keuze voor een renovatielening een goed alternatief zijn. 

Uitstel hypothecaire lening 

Indien we de verschillende soorten kredieten op de markt zouden moeten indelen in twee categorieën zou het daarbij ongetwijfeld gaan om enerzijds de lineaire kredieten en anderzijds de flexibele kredieten. De hypothecaire lening staat erom bekend mede omwille van het aanzienlijke kredietbedrag doorgaans bijzonder lineair te zijn. Met andere woorden, er kan in principe niet of nauwelijks van de overeengekomen voorwaarden tussen de kredietverstrekker en kredietnemer worden afgeweken. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat iedereen al eens geconfronteerd kan worden met een onverwachte situatie waardoor de afbetaling(en) van de hypothecaire lening in het gedrang kunnen komen. In een dergelijke situatie kan je per uitzondering om uitstel vragen. 

In welke mate het vragen van uitstel voor je hypothecaire lening afbetalen tot de mogelijkheden behoort is sterk afhankelijk van de kredietverstrekker evenals van de situatie in kwestie. Standaard is het zo dat verstrekkers van hypothecaire leningen doorgaans een uitstel kunnen voorzien van drie maanden wanneer er sprake is van tijdelijke financiële moeilijkheden. In bepaalde gevallen kunnen er meerdere termijnen van drie maanden worden voorzien waarin de terugbetalingen kunnen worden opgeschort. Dit is echter steeds afhankelijk van de ‘goodwill’ van de kredietverstrekker in kwestie.

Ondanks het feit dat een tijdelijk uitstel voor je hypothecaire lening terugbetalen in de praktijk zeer interessant kan zijn moet je er wel rekening mee houden dat dit bepaalde gevolgen heeft. Niet alleen zal de totale looptijd van je krediet hierdoor worden verlengd, bovendien wordt het betalen van de intresten niet opgeschort. Met andere woorden, je kan tijdelijk uitstel krijgen voor wat het afbetalen van het saldo betreft, maar de intresten blijven gewoon verder lopen en moeten doorgaans ook altijd gewoon blijvend worden betaald. Ondanks het feit dat uitstel aanvragen voor je hypothecaire lening terugbetalen dus in principe wel mogelijk is moet het gezegd dat het niet echt interessant is. 

Uitstel lening verkrijgen in bijzondere situaties

Standaard zou je er in de praktijk dus in principe van uit kunnen gaan dat je voor jouw hypothecaire lening een maximaal uitstel van terugbetaling kan krijgen voor een periode van drie maanden. Er zijn echter situaties waarin er door kredietverstrekkers voor werd gekozen om hun hypothecair krediet klanten te voorzien van een gevoelig langer uitstel. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Tijdens dergelijke crisisperiodes stellen heel wat kredietverstrekkers zich net wat coulanter op dan standaard het geval zou zijn. Het merendeel van de kredietverstrekkers kozen er in deze tijden dan ook voor om kredietnemers de mogelijkheid te bieden om uitstel te verkrijgen oplopend tot wel één jaar (zijnde 12 aflossingen) voor wat hun woonkrediet betrof. Let wel, hou er rekening mee dat het hierbij gaat om uitzonderlijke situaties. Ook bij dergelijke uitstellen is het overigens zo dat de intrestbetaling doorgaans niet wordt opgeschort. Hier moet je dus wel rekening mee houden. 

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de notariskosten bij een hypothecaire lening?

De notariskosten bij een hypothecaire lening staan gelijk aan de registratierechten die zijn verschuldigd. Voor deze registratierechten geldt dat ze ongeveer 1 procent vormen op het kredietbedrag dat je hebt aangevraagd. Bij een lening van 200.000 euro bedragen deze kosten dus bijvoorbeeld 2.000 euro.

Huidige rentevoeten hypothecaire lening?

Hoeveel de huidige rentevoeten op een hypothecaire lening bedragen moet je altijd controleren op het ogenblik dat je een dergelijk krediet wenst af te sluiten. Deze rente staat er namelijk om bekend sterk beïnvloed te worden door de marktomstandigheden. Ze verschilt bovendien ook tussen de diverse kredietverstrekkers. 

Kosten hypothecaire lening?

Er zijn verschillende kosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire lening. Zo zijn er niet alleen de schattingskosten en dossierkosten, maar ook de notariskosten. Bovendien is het zo dat er op een hypothecaire lening ook een bepaalde rente wordt aangerekend. Deze rente kan zowel vast als variabel zijn. 

Waarom hypothecaire lening?

De hypothecaire lening maakt het mogelijk om de grote investering die vastgoed vereist te spreiden in de tijd. Hypothecaire leningen kunnen een looptijd hebben oplopend tot wel 20, 25 of 30 jaar. Het aankopen van een eigen woning wordt door deze kredietvorm voor heel wat mensen een stuk toegankelijker.

Welke soorten hypothecaire leningen zijn er?

Er bestaan in principe drie verschillende soorten hypothecaire leningen waar je vandaag de dag een keuze tussen kan maken. Hou er wel rekening mee dat je ook de mogelijkheid wordt gegeven om te kiezen tussen enerzijds een vaste rentevoet of anderzijds een variabele rentevoet. Ook dit is een belangrijke keuze.